Excel Solutions

Funksjoner i Microsoft Excel 365

Funksjonskodene som listes opp på denne siden referer til engelsk språkversjon og gir en kort beskrivelse av hva funksjonene utfører.

Matematikk Oppslag & referanser Tekst
Trigonometri Logiske funksjoner Teknikk
Økonomi Dato & Tid Database
Statistikk Informasjon Web

 

Bilde av kalkulator

Matematikk

 • ABS Returnerer tallets absolute verdi, uten fortegn
 • AGGREGATE Aggregerer tallene fra en liste eller database
 • ARABIC Konverterer romertall til vanlig tall
 • CEILING.MATH Avrunder opp til nærmeste heltall eller til nærmeste gjeldende multiplum
 • CEILING.PRECISE Avrunder opp til nærmeste heltall eller til nærmeste gjeldende multiplum
 • COMBIN Returnerer antall kombinasjoner for et gitt antall objekter
 • COMBINA Returnerer antall kombinasjoner med repetisjoner for et gitt antall elementer
 • DECIMAL Konverterer en tekstrepresentasjon av et tall med et angitt grunntall, til et desimaltall
 • EVEN Avrunder et positivt tall opp til nærmeste heltall som er partall og avrunder et negatvt tall ned til nærmeste heltall som er partall
 • FACT Returnerer fakultet til et tall
 • FACTDOUBLE Returnerer et talls doble fakultet
 • FLOOR.MATH Avrunder ned til nærmeste heltall eller til nærmeste gjeldende multiplum
 • FLOOR.PRECISE Funksjonen avrunder ned til nærmeste heltall og gjeldende multiplum
 • GCD Returnerer den største felles divisor for et eller flere heltall
 • INT Avrunder ned til nærmeste heltall
 • LCM Returnerer minste felles multiplum av et heltall
 • MOD Returnerer 'resten' (i mente) når et tall er dividert med et annet (divisor)
 • MROUND Avrunder opp eller ned, til det ønskede multiplum
 • MULTINOMIAL Returnerer det multinominelle for et sett med tall
 • ODD Avrunder et positivt tall opp til nærmeste heltall som er et oddetall og avrunder et negatvt tall ned til nærmeste heltall som er et oddetall
 • PI Returnerer verdien av pi
 • POWER Returnerer resultatet av et tall opphøyd i en potens
 • PRODUCT Multilipserer argumentene
 • RAND Returnerer et tilfeldig tall mellom 0 og 1
 • RANDBETWEEN Returnerer et tilfeldig valgt tall mellom de tallene som spesifiserte
 • ROMAN Konverterer vanlige tall til romertall (som tekst)
 • ROUND Funksjonen avrunder til et spesifisert antall sifre
 • ROUNDDOWN Avrunder et tall nedover, mot null
 • ROUNDUP Avrunder et tall oppover, bort fra null
 • SIGN Returnerer fortegnet til et tall
 • SQL.REQUEST Kobler til en ekstern datakilde og kjører en spørring fra et regneark
 • SQRT Returnerer en positiv kvadratrot
 • SUBTOTAL Returnerer subtotaler i en tabell uten å påvirke Grand total
 • SUM Returnerer summen av tallene i et eller flere celleområder
 • SUMIF Summerer beløpene i hht. én betingelse
 • SUMIFS Summerer tallene som møter et eller flere kriterier
 • SUMSQ Returnerer kvadratsummen av argumentene
 • SUMX2MY2 Returnerer summen av differansen av kvadratene for tilsvarende verdier i to matriser
 • SUMX2PY2 Returnerer summen av kvadratsummene for tilsvarende verdier i to matriser
 • SUMXMY2 Returnerer summen av kvadratene av differansen for tilsvarende verdier i to matriser
 • TRUNC Avrunder et tall til et heltall mot null
 • MDETERM Returnerer matrisedeterminanten til en matrise
 • MINVERSE Returnerer den inverse matrisen til en matrise
 • MMULT Returnerer produktet fra to matriser
 • MUNIT Returnerer enhetsmatrisen for angitt dimensjon
 • SERIESSUM Returnerer summen av en geometrisk rekke, basert på formelen
 • SQRTPI Returnerer kvadratroten av (tall * pi)
 • SUMPRODUCT Funksjonen summerer beløpene som møter et eller flere kriterier
 • QUOTIENT Returnerer heltallsdelen av en divisjon

- Trigonometri Trig

 • ACOS Returnerer arcus cosinus til et tall
 • ACOSH Returnerer den inverse hyperbolske cosinus til et tall
 • ACOT Returnerer arccotangent for et tall
 • ACOTH Returnerer hyperbolsk arccotangent for et tall
 • ASIN Returnerer arcus sinus til et tall
 • ASINH Returnerer den inverse hyperbolske sinus til et tall
 • ATAN Returnerer arcus tangens til et tall
 • ATAN2 Returnerer arcus tangens fra x- og y-koordinater
 • ATANH Returnerer den inverse hyperbolske tangens til et tall
 • COS Returnerer cosinus til et tall
 • COSH Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
 • COT Returnerer den hyperbolske cosinus til et tall
 • COTH Returnerer cotangensen til en vinkel
 • CSC Returnerer cosekant for en vinkel
 • CSCH Returnerer den hyperbolske cosecansen til en vinkel
 • DEGREES Konverterer radianer til grader
 • EXP Returnerer e opphøyd i en angitt potens
 • LN Returnerer den naturlige logaritmen til et tall
 • LOG Returnerer logaritmen for et tall til et angitt grunntall
 • LOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et tall
 • RADIANS Konverterer grader til radianer
 • SEC Returnerer sekant for en vinkel
 • SECH Returnerer hyperbolsk sekant for en vinkel
 • SIN Returnerer sinus til en gitt vinkel
 • SINH Returnerer den hyperbolske sinus til et tall
 • TAN Returnerer tangens for et tall
 • TANH Returnerer den hyperbolske tangens for et tall

Til toppen av siden

 

 

Illustrasjonsbilde

Økonomi

- AvskrivningIllustrasjonsbilde

 • DB Returnerer avskrivningen for et aktivum for den spesifiserte perioden, foretatt med fast degressiv avskrivning
 • DDB Returnerer avskrivningen for et aktivum for en gitt periode, vha dobbel degressiv avskrivning eller annen faktor
 • SLN Returnerer den lineære avskrivningen for et aktivum
 • SYD Returnerer årsavskrivningen for den perioden som spesifiseres
 • VDB Returnerer avskrivningen for et aktivum for den spesifiserte perioden

- Investeringsanalyse

Illustrasjonsbilde
 • FVSCHEDULE Returnerer den fremtidige verdien av en inngående hovedstol etter å ha anvendt flere forskjellige rentesatser
 • IRR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer
 • ISPMT Returnerer renten som er betalt for en investering i løpet av en bestemt periode
 • MDURATION Returnerer den modifiserte Macauley-varigheten for et verdipapir med en antatt pålydende verdi på 100
 • MIRR Returnerer den modifiserte rentabiliteten for en serie periodiske kontantstrømmer
 • NPV Returnerer netto nåverdi for en investering basert på en serie periodiske kontantstrømmer og én rentesats
 • XIRR Returnerer internrenten for en serie kontantstrømmer som ikke (nødvendigvis) er periodiske
 • XNPV Returnerer netto nåverdi for en serie kontantstrømmer som ikke (nødvendigvis) er periodiske

- Obligasjonsinvesteringer

Bilde av klakulator
 • ACCRINT Returnerer påløpte renter for et verdipapir som betaler periodisk rente
 • ACCRINTM Returnerer den påløpte renten for et verdipapir som betaler rente ved forfall
 • COUPDAYBS Returnerer antall dager fra begynnelsen av den rentebærende perioden til innløsningsdatoen
 • COUPDAYS Returnerer antall dager i den rentebærende perioden som inneholder innløsningsdatoen
 • COUPDAYSNC Returnerer antall dager fra betalingsdato til neste renteinnbetalingsdato
 • COUPNCD Returnerer neste rentedato som kommer etter oppgjørsdatoen
 • COUPNUM Returneres antall obligasjoner som skal betales mellom oppgjørsdatoen og forfallsdatoen
 • COUPPCD Returnerer obligasjonsdatoen som kommer før oppgjørsdatoen
 • DISC Returnerer diskonteringsraten for et verdipapir
 • DURATION Returnerer Macauley-varigheten for en antatt pari-verdi på 100
 • INTRATE Returnerer rentefoten av et fullfinansiert verdipapir
 • ODDFPRICE Returnere pris pålydende 100 for et verdipapir med en odde første periode
 • ODDFYIELD Returnerer avkastningen for et verdipapir med en odde første periode
 • ODDLPRICE Returnerer pris pålydende 100 for et verdipapir med en odde siste periode
 • ODDLYIELD Returnerer avkastningen for et verdipapir med en odde siste periode
 • PRICE Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for et verdipapir som gir periodisk avkastning
 • PRICEDISC Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for et diskontert verdipapir
 • PRICEMAT Returnerer prisen per pålydende kr. 100 av et verdipapir som betaler rente ved forfall
 • RECEIVED Returnerer beløpet som mottas ved forfallsdato for et fullinvestert verdipapir
 • TBILLEQ Returnerer den obligasjonsekvivalente avkastningen for en statsobligasjon
 • TBILLPRICE Returnerer prisen per pålydende kr. 100 for en statsobligasjon
 • TBILLYIELD Returnerer avkastningen til en statsobligasjon
 • YIELD Returnerer avkastningen på et verdipapir som betaler periodisk rente
 • YIELDDISC Returnerer årlig avkastning for et diskontert verdipapir, f.eks. en statskasseveksel
 • YIELDMAT Returnerer den årlige avskastningen for et verdipapir som betaler rente ved forfalladato

- Lån og investering - genereltIllustrasjonsbilde

 • FV Returnerer den fremtidige verdien av en investering som er basert på periodiske faste innbetalinger med en fast rentesats
 • NPER Returnerer antall perioder for en investering
 • PDURATION Returnerer det antall perioder som kreves av en investering for å nå en bestemt verdi
 • PMT Returnerer den periodiske betalingen for en annuitet; beregner månedlig rente og avdrag
 • PV Returnerer nåverdien av en investering
 • RATE Returnerer avkastningen pr. periode på en annuitet
 • RRI Returnerer en ekvivalent rentesats for veksten av en investering

- Avansete funksjoner

 • CUMIPMT Returnerer den kumulative renten på et lån for den spesifiserte perioden
 • CUMPRINC Returnerer betalte avdrag for den spesifiserte perioden
 • EFFECT Returnerer den nominelle renten pr. år på basis av nominell årlig rente og et antall sammensatte perioder pr. år
 • IPMT Returnerer betalte renter på en investering for den angitte perioden
 • NOMINAL Returnerer årlig nominell rentesats
 • PPMT Returnerer betalingen på hovedstolen for en investering i en gitt periode

Til toppen av siden

 

 

Illustrasjonsbilde

Statistikk

 • AVEDEV Returnerer datapunktenes gjennomsnittlige absoluttavvik fra medianen
 • AVERAGE Returnerer gjennomsnittet av verdiene i et eller flere celleområder
 • AVERAGEA Returnerer gjennomsnittet av verdiene i et eller flere celleområder
 • AVERAGEIF Returnerer gjennomsnittet av en tallrekke som møter ett bestemt kriterie
 • AVERAGEIFS Returnerer gjennomsnittet som møter ett eller flere kriterier
 • BETA.DIST Returnerer den kumulative betafordelingsfunksjonen
 • BETA.INV Returnerer den inverse verdien til fordelingsfunksjonen for en angitt betafordeling
 • BINOM.DIST Returnerer den individuelle binomiske sannsynlighetsfordelingen
 • BINOM.DIST.RANGE Returnerer sannsynligheten for et prøveresultat ved hjelp av en binomisk fordeling
 • BINOM.INV Returnerer den minste verdien der den kumulative binomiske fordelingen er mindre enn eller lik en vilkårsverdi
 • CHISQ.DIST Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
 • CHISQ.DIST.RT Returnerer den ensidige sannsynligheten for en kjikvadrert fordeling
 • CHISQ.INV Returnerer den kumulative betafunksjonen for sannsynlig tetthet
 • CHISQ.INV.RT Returnerer den inverse av den ensidige sannsynligheten for den kjikvadrerte fordelingen
 • CHISQ.TEST Utfører testen for uavhengighet
 • CONFIDENCE.NORM Returnerer konfidensintervallet til gjennomsnittet for en populasjon
 • CONFIDENCE.T Returnerer konfidensintervallet for et populasjonsgjennomsnitt, ved hjelp av en Student T-fordeling
 • CORREL Returnerer korrelasjonskoeffisienten mellom to datasett
 • COUNT Returnerer antall verdier i et eller flere celleområder
 • COUNTA Teller antall celler som inneholder nummer, tekst, tegn eller space
 • COUNTBLANK Teller antall blanke celler
 • COUNTIF Teller antall celler i et område som møter ett kriterie
 • COUNTIFS Returnerer det antall celler som møter ett eller flere kriterier
 • COVARIANCE.P Returnerer kovariansen, gjennomsnittet av produktene av parvise avvik
 • COVARIANCE.S Returnerer utvalgets kovarians, som er gjennomsnittet av produktene av avvikene for hvert datapunktpar i to datasett
 • DEVSQ Returnerer summen av kvadrerte avvik
 • EXPON.DIST Returnerer eksponentialfordelingen
 • F.DIST Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
 • F.DIST.RT Returnerer F-sannsynlighetsfordelingen
 • F.INV Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
 • F.INV.RT Returnerer den inverse av den sannsynlige F-fordelingen
 • F.TEST Returnerer resultatet av en F-test
 • FISHER Returnerer Fisher-transformasjonen
 • Excel-ikon
 • FISHERINV Returnerer den inverse av Fisher-transformasjonen
 • FORECAST.ETC.CONFINT Returnerer konfidensintervallet for prognoseverdien for måldatoen
 • FORECAST.ETS Funksjonen kalkulerer fremtidig verdi basert på historiske verdier vha AAA-versjonen av ETS-algoritmen
 • FORECAST.ETS.SEASONALITY Returnerer lengden på det gjentakende mønsteret Excel gjenkjenner for tidsserien.
 • FORECAST.ETS.STAT Funksjonen returnerer en statistisk verdi som et resultat av prognose av tidsserier.
 • FORECAST.LINEAR Funksjonen beregner en y-akse-verdi basert på faktiske verdier i en eksisterende y- og x-akse
 • FREQUENCY Returnerer hvor hyppig en verdi opptrer innen en gruppe
 • GAMMA Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
 • GAMMA.DIST Returnerer gammafordelingen
 • GAMMA.INV Returnerer den inverse av den gammakumulative fordelingen
 • GAMMALN Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
 • GAMMALN.PRECISE Returnerer den naturlige logaritmen av gammafunksjonen, Γ (x)
 • GAUSS Returnerer 0,5 mindre enn standard kumulativ normalfordeling
 • GEOMEAN Returnerer den geometriske middelverdien
 • GROWTH Returnerer forventet eksponensiell vekst ved hjelp av eksisterende data
 • HARMEAN Returnerer den harmoniske middelverdien
 • HYPGEOM.DIST Returnerer den hypergeometriske fordelingen
 • INTERCEPT Beregner punktet der en linje skjærer y-aksen ved hjelp av eksisterende x-verdier og y-verdier
 • KURT Returnerer kurtosen til et datasett
 • LARGE Returnerer den n'te største verdien i et celleområde
 • LINEST Funksjonen beregner statistikken for en linje ved å bruke 'minste kvadraters' metode til å beregne en rett linje som er best tilpasset dataene, og returnerer deretter en matrise som beskriver linjen.
 • LOGEST Returnerer parameterne til en eksponentiell trend
 • LOGNORM.DIST Returnerer den kumulative lognormale fordelingen
 • Illustrasjonsbilde
 • LOGNORM.INV Returnerer den inverse lognormale kumulative fordelingen
 • MAX Returnerer den største verdien i et celleområde
 • MAXA Returnerer den største verdien i et celleområde, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • MAXIFS Returnerer maksimumsverdien i et celleområde som møter ett eller flere kriterier
 • MEDIAN Returnerer medianen, som er det midtre tallet i et tallområde
 • MIN Returnerer den minste verdien i et celleområde
 • MINA Returnerer den minste verdien i et celleområde, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • MINIFS Returnerer minimumsverdien i et celleområde som møter ett eller flere kriterier
 • MODE.MULT Returnerer de tallene som fremkommer hyppigst
 • MODE.SNGL Returnerer det tallet som fremkommer hyppigst i tallrekken
 • NEGBINOM.DIST Returnerer den negative binomiske fordelingen
 • NORM.DIST Returnerer den kumulative normalfordelingen
 • NORM.INV Returnerer den inverse kumulative normalfordelingen
 • NORM.S.DIST Returnerer standard kumulativ normalfordeling
 • NORM.S.INV Returnerer den inverse av den kumulative standard normalfordelingen
 • PEARSON Returnerer produktmomentkorrelasjonskoeffisienten, Pearson
 • PERCENTILE.EXC Returnerer det n'te persentil av verdiene i et tallområde hvor n er i området 0..1, eksklusiv
 • PERCENTILE.INC Returnerer den n'te persentil av verdien i et tallområde der n er i området 0..1, inklusive
 • PERCENTRANK.EXC Returnerer prosentdelen til en verdi i et tallområde, 0..1 eksklusive
 • PERCENTRANK.INC Returnerer prosentdelen til en verdi (inklusive 0..1) i et tallområde
 • PERMUT Returnerer antall permutasjoner for et gitt antall objekter
 • PERMUTATIONA Returnerer antallet permutasjoner for et gitt antall objekter som kan velges fra det totale antallet objekter
 • PHI Returnerer verdien av tetthetsfunksjonen for en standard normalfordeling
 • POISSON.DIST Returnerer Poissons sannsynlighetsfordeling
 • PROB Returnerer sannsynligheten for at verdier i et område ligger mellom to grenser
 • QUARTILE.EXC Returnerer kvartilen i et datasett basert på persentilverdier fra 0..1, eksklusive
 • QUARTILE.INC Returnerer kvartilen til et dataområde basert på persentilverdier 0..1, inklusive
 • RANK.AVG Rangerer en tallrekke i stigende eller synkende orden
 • RANK.EQ Rangerer en tallrekke i stigende eller synkende orden
 • RSQ Returnerer kvadratet av produktmomentkorrelasjonskoeffisienten (Pearsons r)
 • SKEW Returnerer skjevheten i en fordeling
 • SKEW.P Returnerer skjevheten i en fordeling basert på en befolkning: karakteriserer fordelingen rundt dens middelverdi
 • SLOPE Returnerer stigningstallet for en lineær regresjonslinje gjennom datapunkt ved kjente x og y
 • SMALL Returnerer den n'te minste verdien i et celleområde
 • STANDARDIZE Returnerer en normalisert verdi
 • STDEV.P Beregner standardavvik av hele tallmaterialet
 • STDEV.S Returnerer standardavvik basert på et utvalg
 • STDEVA Estimerer standardavvik basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • STDEVPA Beregner standardavvik basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • STEYX Returnerer standardfeilen for den predikerte y-verdien for hver x i regresjonen
 • T.DIST Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
 • T.DIST.2T Returnerer prosentpoengene (sannsynligheten) for Student t-fordelingen
 • T.DIST.RT Returnerer en Student t-fordeling
 • T.INV Returnerer t-verdien av Student t-fordelingen som en funksjon for sannsynligheten og frihetsgradene
 • T.INV.2T Returnerer den inverse Student t-fordelingen
 • T.TEST Returnerer sannsynligheten assosiert med en Student t-test
 • TREND Beregner fremtidige verdier basert på en lineær trend
 • TRIMMEAN Returnerer gjennomsnittet av den midtre delen av en tallgruppe når man har ekskludert en prosentvis andel
 • VAR.P Beregner varians basert på hele tallmaterialet
 • VAR.S Estimerer varians basert på et utvalg
 • VARA Estimerer varians basert på et utvalg, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • VARPA Beregner varians basert på hele populasjonen, inkludert tall, tekst og logiske verdier
 • WEIBULL.DIST Returnerer Weibull-fordelingen
 • Z.TEST Returnerer den ensidige sannsynlighetsverdien for en z-test

Til toppen av siden

 

 

Bilde av en bokstabel

Oppslag og Referanser

Disse funksjonene benyttes oftest i kombinasjon med andre funksjoner innen andre funksjonskategorier

 • ADDRESS Returnerer en referanse som tekst til en enkelt celle
 • AREAS Returnerer antall celle-områder
 • CHOOSE Funksjonen er en enkel lookup-funksjon som returnerer verdier fra en liste
 • COLUMN Returnerer kolonnenummeret til cellen eller til referansen i cellen
 • COLUMNS Returnerer antall kolonner i et celleområde
 • FORMULATEXT Returnerer formelen i en referanse, som tekst
 • GETPIVOTDATA Returnerer synlige data fra en pivottabell
 • HLOOKUP Returnerer verdien i en celle som ligger i samme kolonne som korresponderer med verdien i tabellens øverste rad
 • HYPERLINK Oppretter en hyperlink
 • INDEX Returnerer verdien i cellen som er i krysningspunktet mellom en rad- og et kolonne-nummer
 • INDIRECT Benyttes når man ønsker å endre referansen til en celle uten å endre selve formelen
 • LOOKUP Returnerer en verdi fra et område med én rad eller én kolonne, eller fra en matrise
 • MATCH Returnerer den relative posisjonen til en celle i en tabell som matcher en spesifikk søkerverdi
 • OFFSET Returnerer en referanseforskyvning fra en gitt referanse
 • ROW Returnerer radnummeret til cellen eller til referansen i cellen
 • ROWS Returnerer antall rader i et celleområde
 • RTD Henter sanntidsdata fra et program som støtter COM-automatisering
 • TRANSPOSE Returnerer et vertikalt område til horisontalt eller omvendt
 • VLOOKUP Returnerer verdien i en celle som ligger på samme rad som korresponderer med verdien i tabellens venstre kolonne

Til toppen av siden

 

 

Bilde av et sjakkbrett

Logiske funksjoner

Benyttes til å foretar betingede tester på verdier og formler og returnerer true eller false; i praksis én verdi hvis kriteriet er oppfylt og en annen verdi hvis kriteriet ikke er oppfylt. Som enkeltstående funksjoner er de logiske ikke så interessante, men er derimot svært nødvendige i kombinasjon med andre funksjoner, ikke minst lookup-funksjonene.

 • AND Returnerer TRUE hvis alle argumentene er SANN
 • IF IF returnerer en verdi hvis vilkåret er TRUE og en annen verdi hvis vilkåret er FALSE
 • IFERROR Returnerer en egendefinert tekst, eller ingen tekst, hvis kalkuleringen gir en feilmelding
 • IFNA Returnerer en egendefinert feilmelding hvis resultatet av en formel er #N/A
 • IFS Funksjonen sjekker om en eller flere betingelser er oppfylt og returnerer en verdi som svarer til den første TRUE betingelsen.
 • NOT Returnerer TRUE hvis kalkuleringen ikke er korrekt; returnerer FALSE hvis kalkuleringen er korrekt
 • OR Returnerer TRUE hvis minst én av kalkuleringene er korrekt
 • SWITCH Returnerer en tekst eller en verdi fra en liste
 • XOR Returnerer TRUE hvis minimum én logisk verdi er korrekt; returnerer FALSE hvis ingen av de logiske verdiene er korrekte
 • FALSE Returnerer den logiske verdien FALSE
 • TRUE Returnerer den logiske verdien TRUE

Til toppen av siden

 

 

Bilde av en klokke

Dato og Tid

Funksjonskategorien benyttes når tidsintervaller og -differanser skal beregnes eller når det er behov for dynamisk tidsangivelse f.eks. i en tekststreng.

Illustrasjonsbilde
 • DATE Returnerer datoen som Excel tolker som en dato eller som er presentert som datoens serienummer
 • DATEDIF Returnerer antall dager, måneder og år mellom to datoer
 • DATEVALUE Konverterer en dato til datoens serienummer
 • DAY Returnerer ukedagen fra en datoformatert celle
 • DAYS Returnerer antall dager mellom to datoer
 • DAYS360 Returnerer antall dager mellom 2 datoer, basert på en '360-dager per år'-modell
 • EDATE Returnerer samme dato x antall måneder før eller etter start-datoen
 • EOMONTH Returnerer siste dag i måneden før eller etter det spesifiserte antall måneder fra en dato
 • HOUR Returnerer time-verdien fra en celle som er tid-formatert
 • ISOWEEKNUM Returnerer datoens ukenummer i hht. ISO-standard
 • MINUTE Returnerer minutt-verdien fra en celle som er tid-formatert
 • MONTH Returnerer måneden fra en datoformatert celle
 • NETWORKDAYS Returnerer antall arbeidsdager mellom to datoer
 • NETWORKDAYS.INTL Returnerer antall arbeidsdager mellom to datoer i hht. til weekend-koden som benyttes
 • NOW Returnerer dagens dato og klokkeslett
 • SECOND Returnerer sekund-verdien fra en celle som er tid-formatert
 • TIME Returnerer klokkeslettet fra et desimal-tall
 • TIMEVALUE Returnerer et klokkeslett til et desimal-tall
 • TODAY Returnerer dagens dato
 • WEEKDAY Returnerer ukedagnummeret i en dato.
 • WEEKNUM Returnerer årets ukenummer for en gitt dato
 • WORKDAY Returnerer datoen som fremkommer x antall dager før eller etter en dato
 • WORKDAY.INTL Returnerer datoen som fremkommer x antall dager før eller etter en dato
 • YEAR Returnerer året fra en datoformatert celle
 • YEARFRAC Returnerer årdelen mellom to datoer

Til toppen av siden

 

 

Bilde av et informasjonssymbol

Informasjon

Benyttes til å foreta en del logiske tester i større formler.

 • CELL Returnerer informasjon om cellen
 • ERROR.TYPE Returnerer et nummer som korresponderer til feiltype
 • INFO Returnerer informasjon om gjeldende operativmiljø
 • ISBLANK Returnerer TRUE hvis cellen er tom
 • ISERR Returnerer TRUE hvis referanse-cellen inneholder en feilmelding
 • ISERROR Returnerer TRUE hvis referanse-cellen inneholder en feilmelding
 • ISEVEN Returnerer TRUE hvis tallet er et partall
 • ISFORMULA Returnerer TRUE hvis verdien er en formel
 • ISLOGICAL Returnerer TRUE hvis verdien er en logisk verdi
 • ISNA Returnerer TRUE hvis verdien er feilmeldingen #N/A
 • ISNONTEXT Returnerer TRUE verdien ikke er tekst eller hvis cellen er blank
 • ISNUMBER Returnerer TRUE hvis verdien er et tall
 • ISODD Returnerer TRUE hvis tallet er et oddetall
 • ISREF Returnerer TRUE hvis verdien er en referanse
 • ISTEXT Returnerer TRUE hvis verdien er tekst
 • N Returnerer en nummerisk verdi med den aktuelle verdien
 • NA Feilverdi når data ikke er tilgjengelig, feilmelding #N/A
 • SHEET Returnerer ark-nummeret i hht. enten ark-navnet i argumentet eller et tabell-navn
 • SHEETS Returnerer antall ark i arbeidsboken eller antall ark med en spesifikk 3D-referanse
 • TYPE Sjekker data-type i referanse-cellen

Til toppen av siden

 

 

Bilde av et brev

Tekst

Disse funksjonene benyttes når det er behov for å foreta uttrekk av deler av innholdet i en eller flere celler, omformattere tekst og tall i lister og tabeller pluss en rekke andre muligheter.

 • ASC Endrer fullbreddes engelske bokstaver eller katakana i en tegnstreng, til halvbreddes (enkeltbyte) tegn
 • BAHTTEXT Konverterer tall til thailands skriftspråk
 • CHAR Returnerer tegnet med referanse til nummeret
 • CLEAN Fjerner tegn som ikke kan printes
 • CODE Returnerer koden for karakteren eller tegnet
 • CONCAT Funksjonen trekker sammen innholdet i flere celler.
 • DOLLAR Returnerer valutaen som tilhører PC'ens språk-setting
 • EXACT Sjekker om to celler er eksakt like
 • FIND Finner posisjonen i en tekst-streng til den verdien som angis i argumentet
 • FIXED Avrunder et tall med det antall desimaler som er angitt som argument
 • LEFT Returnerer tegnene lengst til venstre i en tekststreng
 • LEN Returnerer antall karakterer i cellen inkludert space
 • LOWER Endrer en tekststreng til små bokstaver
 • MID Trekker ut innholdet i en celle fra og med det antall posisjoner som er spesifisert og det antall tegn som er spesifisert
 • NUMBERVALUE Konverterer tekst til tall uavhengig av lokale instillinger
 • PROPER Endrer ord til store forbokstaver
 • REPLACE Erstatter tekst eller enkelt-karakterer som forekommer i en bestemt posisjon i en tekststreng
 • REPT Repeterer karakterer, tegn eller tekst det antall ganger man angir i argumentet
 • RIGHT Returnerer tegnene lengst til høyre i en tekststreng
 • SEARCH Finner posisjonen i en tekst-streng til den verdien som angis i argumentet
 • SUBSTITUTE Erstatter en bestemt tekst eller enkelt-karakterer i en tekststreng
 • T Returnerer tekststrengen i cellen hvis innholdet er tekst
 • TEXT Konverterer et nummer til et spesifisert nummer-format
 • TEXTJOIN Funksjonen trekker sammen innholdet i flere celler
 • TRIM Fjerner ekstra space i en tekststreng
 • UNICHAR Returnerer det tegnet som Unicodetegnet representerer
 • UNICODE Returnerer koden for karakteren eller tegnet
 • UPPER Endrer en tekststreng til store bokstaver
 • VALUE Konverterer en formel, eller en tekststreng som representerer et nummer, til et nummer

Til toppen av siden

 

 

Illustrasjonsbilde

Teknikk

Dette er funksjoner som er lite brukt av administrativt personell, men de er likevel en del av funksjonsbiblioteket i Microsoft Excel

 • BASE Konverterer et tall til en tekstrepresentasjon med den angitte grunntallet
 • BESSELI Returnerer den endrede Bessel-funksjonen In(x)
 • BESSELJ Returnerer Bessel-funksjonen Jn(x)
 • BESSELK Returnerer den endrede Bessel-funksjonen Kn(x)
 • BESSELY Returnerer Bessel-funksjonen Yn(x)
 • BIN2DEC Konverterer et binært tall til et desimaltall
 • BIN2HEX Konverterer et binært tall til et heksadesimaltall
 • BIN2OCT Konverterer et binært tall til et oktaltall
 • BITAND Returnerer et «bitvist Og» av to tall
 • BITLSHIFT Returnerer en verdi flyttet til venstre av shift_amount-biter
 • BITOR Returnerer et bitvist Eller av to tall
 • BITRSHIFT Returnerer en verdi flyttet til høyre av shift_amount-biter
 • BITXOR Returnerer et bitvist 'eksklusivt Eller' av to tall
 • COMPLEX Konverterer reelle og imaginære koeffisienter til et komplekst tall
 • CONVERT Konverterer et tall fra ett målsystem til et annet
 • DEC2BIN Konverterer et desimaltall til et binærtall
 • DEC2HEX Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et heksadesimalt tall
 • DEC2OCT Konverterer et heltall i 10-tallsystemet til et oktaltall
 • DELTA Undersøker om to verdier er like
 • ERF Returnerer feilfunksjonen
 • ERF.PRECISE Returnerer feilfunksjonen
 • ERFC Returnerer den komplementære feilfunksjonen
 • ERFC.PRECISE Returnerer den komplementære FEILF-funksjonen integrert mellom x og uendelig
 • GESTEP Tester om et tall er større enn en terskelverdi
 • HEX2BIN Konverterer et heksadesimaltall til et binært tall
 • HEX2DEC Konverterer et heksadesimalt tall til et heltall i 10-tallsystemet
 • HEX2OCT Konverterer et heksadesimalt tall til et oktaltall
 • IMABS Returnerer absoluttverdien (koeffisienten) til et komplekst tall
 • IMAGINARY Returnerer den imaginære koeffisienten til et komplekst tall
 • Teknisk tegning
 • IMARGUMENT Returnerer argumentet theta, som er en vinkel uttrykt i radianer
 • IMCONJUGATE Returnerer den komplekse konjugaten til et komplekst tall
 • IMCOS Returnerer cosinus til et komplekst tall
 • IMCOSH Returnerer hyperbolisk cosinus til et komplekst tall
 • IMCOT Returnerer cotangenten for et komplekst tall
 • IMCSC Returnerer cosekans av et komplekst tall
 • IMCSCH Returnerer hyperbolisk cosekans av et komplekst tall
 • IMDIV Returnerer kvotienten til to komplekse tall
 • IMEXP Returnerer eksponenten til et komplekst tall
 • IMLN Returnerer den naturlige logaritmen for et komplekst tall
 • IMLOG10 Returnerer logaritmen med grunntall 10 for et komplekst tall
 • IMLOG2 Returnerer logaritmen med grunntall 2 for et komplekst tall
 • IMPOWER Returnerer et komplekst tall opphøyd til en heltallspotens
 • IMPRODUCT Returnerer produktet av komplekse tall
 • IMREAL Returnerer den reelle koeffisienten til et komplekst tall
 • IMSEC Returnerer sekant for et komplekst tall
 • IMSECH Returnerer hyperbolsk sekant for et komplekst tall
 • IMSIN Returnerer sinus til et komplekst tall
 • IMSINH Returnerer den hyperbolske sinus til et komplekst tall
 • IMSQRT Returnerer kvadratroten av et komplekst tall
 • IMSUB Returnerer differansen mellom to komplekse tall
 • IMSUM Returnerer summen av komplekse tall
 • IMTAN Returnerer tangent for et komplekst tall
 • OCT2BIN Konverterer et oktaltall til et binært tall
 • OCT2DEC Konverterer et oktaltall til et desimaltall
 • OCT2HEX Konverterer et oktaltall til et heksadesimaltall

Til toppen av siden

 

 

Bilde av disketter  

Database

 • DAVERAGE Returnerer gjennomsnittet av verdiene i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DCOUNT Returnerer antall celler som inneholder tall i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DCOUNTA Returnerer antall celler som inneholder tall, tekst, tegn eller space i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DGET Returnerer en verdi fra celleområdet som oppfyller spesifikke kriterier
 • DMAX Returnerer maksimum-verdien i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DMIN Returnerer minimum-verdien i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DPRODUCT Returnerer maksimum-verdien i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DSTDEV Returnerer standardavvik basert på et utvalg i et celleområd, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DSTDEVP Returnerer standardavvik av den delen av tallmaterialet som oppfyller spesifikke kriterier
 • DSUM Returnerer summen av verdiene i et celleområde, som oppfyller spesifikke kriterier
 • DVAR Returnerer varians basert på et utvalg i den delen av celleområdet som oppfyller spesifikke kriterier
 • DVARP Returnerer varians basert på hele tallmaterialet i det celleområdet som oppfyller spesifikke kriterier

 

 

Bilde av en globus

Web

 • ENCODEURL Returnerer en URL-kodet streng
 • FILTERXML Returnerer spesifikke data fra XML-innholdet ved å bruke angitt XPath
 • WEBSERVICE Returnerer data fra en nettjeneste

 

Andre funksjonskategorier

I tillegg til ovennevnte kategorier er det 7 funksjoner innen Cube og 41 funksjoner innen Compatibility. Sistnevnte inneholder funksjoner fra tidligere versjoner av Excel (2007 og tidligere) og som bør benyttes kun hvis man jobber eller utveksler data med brukere av tidligere Excel-versjoner.

Til toppen av siden